POZAJMICE U PODUZEĆU

Datum: 26.09.2017.

 

Poduzeća mogu biti primatelj i davatelj pozajmice.

Obje situacije mogu biti ugovarane sa fizičkim i pravnim osobama.

 

Poduzeće kao primatelj pozajmice

 

Poduzeća mogu primiti pozajmicu od fizičkih i pravnih osoba. Svaka pozajmica mora biti popraćena Ugovorom o pozajmici u kojem se navode ugovorne strane (primatelj i davatelj pozajmice), iznos, rok vraćanja te kamata.

Pozajmica se može ugovoriti i bez kamate, što je potrebno navesti u ugovoru.

Ukoliko poduzeće pozajmljuje novac od fizičke osobe uz kamatu, tada fizička osoba na tu ostvarenu kamatu mora platiti porez na dohodak u iznosu od 12% te odgovarajući prirez ako lokalna samouprava prema prebivalištu davatelja pozajmice (fizička osoba) ima propisani prirez.

Kada poduzeće pozajmljuje novac od drugog poduzeća tada poduzeće primatelj pozajmice ima rashode od kamata a drugo poduzeće, davatelj pozajmice mora imati evidentirane prihode od kamata u svojim financijskim izvještajima. Također, potrebno je obratiti pažnju radi li se o povezanim ili nepovezanim pravnim osobama te posluju li poduzeća sa dobiti ili gubitkom.

Za pregled cijelog teksta otvorite priloženi dokument.

Lidija Andrašec, dipl. oec.

Ovlašteni interni revizor

Intersoft d.o.o.

N. Pavića 19, Čakovec

Tel: 040 363 811

Mob.: 098 928 34 25

 

Napomena:  zbog učestalosti mijenjanja propisa u svim obrađenim temama molim obratite pažnju na datum objavljivanja. Točne i svježe informacije možete dobiti putem usluge KONZULTACIJA.